Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 1, S. 2 (2018) Polymorphism Candidate Genes of Lien Minh Chickens Tóm tắt   PDF
TRAN THI BINH NGUYEN, NGUYEN HUU DUC, VU DUC QUY, PHAM THU GIANG, NGUYEN MẠNH LINH, DINH THI NGOC THUY, NGUYEN THỊ DIEU THUY
 
T. 1, S. 1 (2018) Production and marketing of fresh oranges: A case study in Tuyen Quang province, Vietnam Tóm tắt   PDF
TRAN THI DIEN, NGUYEN MAU DUNG, NGUYEN TUAN NGHIA
 
T. 1, S. 2 (2018) Studies on the Biological Characteristics of the Bt116 Lingzhi Mushroom Strain (Tomophagus sp.) Collected in Hanoi Tóm tắt   PDF
TRAN ANH DONG, MINH NHAT NGO NGUYEN, NGO XUAN NGHIEN, NGUYEN THI BICH THUY, NGUYEN THI LUYEN, NGUYEN XUAN CANH
 
T. 1, S. 2 (2018) The Influence of Bulb Storage Regimes on the Growth and Flowering of Hippeastrum (Hippeastrum hybridum Hort.) Tóm tắt   PDF
HUYEN TRANG THI PHAM, NAM VAN DINH, THANH NGA THI TRINH, THU HA THI PHUNG, THUY HANH THI NGUYEN, HOA HANH NGUYEN
 
26 - 29 trong số 29 mục << < 1 2