Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Khoa học Tự nhiên, S. 3 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tìm hiểu nhận thức của người dân tái định cư đối với giá trị và sự biến đổi của các nguồn tài nguyên và đề xuất một số mô hình hệ kinh tế sinh thái thuộc phạm vi lưu vực hồ thủy điện Sơn La

NGUYỄN NGỌC KHÁNH, ĐỖ VĂN THANH, NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

Tóm tắt


    Công trình thủy điện Sơn La được xây dựng và đi vào hoạt động đã gây nhiều biến động cho các nguồn tài nguyên thiên nhiên cơ bản như đất, nước, rừng. Quá trình biến động này cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến sinh kế của người dân thuộc phạm vi lưu vực hồ thủy điện Sơn La, đặc biệt là người dân tái định cư di vén sống ở ven hồ. Nhiều giá trị kinh tế, văn hóa, môi trường của các nguồn tài nguyên bị biến đổi đòi hỏi người dân phải có những thay đổi về nhận thức của bản thân họ đối với giá trị của các nguồn tài nguyên hiện có. Trong phạm vi nghiên cứu của bài báo, tác giả đã tập trung khảo sát các mô hình hệ kinh tế sinh thái hiện có của 70 hộ dân thuộc 5 bản của xã Chiềng Lao, huyện Mường La (thuộc phạm vi lưu vực hồ thủy điện Sơn La) để thấy rõ sự thay đổi trong cách suy nghĩ, cách ứng xử của người dân với mức độ biến đổi của tự nhiên dẫn đến sự khác biệt ở hợp phần cấu thành nên các mô hình. Từ thực tế điều tra 8 mô hình hiện có, cho thấy, các hợp phần chủ đạo, truyền thống như ruộng, vườn, nương rẫy, chuồng tiếp tục được người dân duy trì song có sự khác biệt về quy mô; đồng thời xuất hiện hai hợp phần mới là nuôi trồng thủy sản và du lịch - phù hợp với sự xuất hiện, mở rộng diện tích mặt nước khi lòng hồ thủy điện được hình thành.     

Toàn văn: PDF