Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Khoa học Tự nhiên, S. 3 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nhân giống cây hoa hồng vân khôi (Rosa “Souvenir de la malmaison”) bằng kĩ thuật nuôi cấy mô

LA VIỆT HỒNG, CHU ĐỨC HÀ, TRẦN THỊ THANH HUYỀN, LÊ THỊ LÂM, MAI THỊ HỒNG

Tóm tắt


    Trong nghiên cứu này, giống hoa hồng Vân Khôi (Rosa "Souvenir de la malmaison đã được sử dụng làm vật liệu cho kĩ thuật nuôi cấy mô. Kết quả cho thấy, đốt thân cây hoa hồng Vân Khôi được khử trùng bề mặt bằng cồn 70% trong 10 phút, xử lí tiếp trong dung dịch Gia-ven 5% trong 10 phút cho tỉ lệ mẫu sạch sống đạt 79,0%. Đã xác định được công thức môi trường MS, 30 g\L saccarozơ, 7 g\L agar, có bổ sung 1,0 mg\L BAP là phù hợp nhất để bật chồi từ mắt ngủ ở hoa hồng. Môi trường tương tự nhưng bổ sung BAP 2,0 mg\L là thích hợp cho nhân nhanh chồi in vitro, số chồi trung bình\mẫu đạt 6,0 với chiều cao trung bình chồi là 4,7 (cm) sau 5 tuần nuôi cấy. Tiếp theo, đã xác định được công thức môi trường ½ MS có bổ sung NAA 0,75 mg\L thích hợp cho tạo rễ in vitro với tỉ lệ hình thành rễ cao nhất đạt 75,0%. Cây con được trồng trên giá thể hỗn hợp TS 1 cho tỉ lệ sống sót cao nhất đạt 68,4% sau 2 tuần rèn luyện.     

Toàn văn: PDF