Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Khoa học Tự nhiên, S. 3 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu xử lí axit perflooctanoic (pfoa) nồng độ thấp bằng sóng siêu âm hóa học

PHAN THỊ LAN ANH, PHẠM THÚY HẠNH

Tóm tắt


    Axit Perflooctanoic (PFOA) là một hợp chất hữu cơ có nguyên tử hydro trong mạch ankyn được thay thế hoàn toàn bởi các nguyên tử flo. Là một hợp chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) trong nước sông hồ, nước thải do ứng dụng rộng rãi của nó. Công nghệ xử lí PFOA đang được các nhà khoa học phát triển. Trong nghiên cứu này, PFOA được xử lí tại nồng độ thấp bởi siêu âm hóa học. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xử lí bao gồm nồng độ PFOA ban đầu, môi trường pH, và các chất ảnh hưởng bao gồm NaHCO3 và isopropanol được nghiên cứu. Kết quả cho thầy PFOA bị phân hủy 24% sau 4 tiếng bởi sóng siêu âm (750 W, 20 kHz) tại nồng độ 0,48 µM. Ở môi trường pH = 6, hiệu suất xử lí PFOA cho két quả cao nhất. Tuy nhiên hiệu suất tăng lên khi thêm NaHCO3 vào dung dịch xử lí, ngược lại isopropanol ngăn cản vai trò của NaHCO3 trong việc thúc đẩy quá trình xử lí PFOA.      

Toàn văn: PDF