Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Khoa học Tự nhiên, S. 3 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu sự nóng chảy của hợp kim thay thế AuCu dưới tác dụng của áp suất cao lên tới 100 GPa

NGUYỄN QUANG HỌC, TRẦN ĐÌNH CƯỜNG

Tóm tắt


    Trong bài báo này, chúng tôi sử dụng phương pháp thống kê mômen để nghiên cứu sự nóng chảy của hợp kim thay thế nhị nguyên AuCu với cấu trúc lập phương tâm diện dưới tác dụng của áp suất lên tới 100 GPa. Lí thuyết nóng chảy đối với hợp kim thay thế nhị nguyên được xây dựng trong bài báo này là sự phát triển của lí thuyết nóng chảy đối với kim loại và đều xuất phát từ điều kiện giới hạn bền vững tuyệt đối của trạng thái tinh thể. Đường cong nóng chảy của cáckim loại Au, Cu và hợp kim AuCu mà chúng tôi thu được có sự phù hợp tốt với thực nghiệm cũng như với kết quả tính toán của các tác giả khác sử dụng phương pháp ab initio và phương pháp mô phỏng động lực học phân tử. Điều đó cho phép chúng tôi dự đoán một cách đáng tin cậy các đặc tính nóng chảy của hợp kim AuCu trong những điều kiện vật lí chưa được khảo sát.    

Toàn văn: PDF