Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Khoa học Tự nhiên, S. 3 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng sự pha tạp Fe lên khả năng quang xúc tác của vật liệu Bi2WO6 chế tạo bằng phương pháp thủy nhiệt

NGUYỄN ĐĂNG PHÚ, PHẠM VĂN HẢI, PHẠM ĐỖ CHUNG, LỤC HUY HOÀNG

Tóm tắt


    Vật liệu Bi2WO6 pha tạp Fe với các tỉ lệ 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5% đã được chế tạo thành công bằng phương pháp thủy nhiệt. Hình thái học, cấu trúc tinh thể, cấu trúc điện tử và đặc trưng quang học của các mẫu đã được khảo sát qua các phép đo nhiễu xạ tia X (XRD), hiển vi điện tử quét (SEM), phổ hấp thụ (Uv-VIS -DRS), phổ quang huỳnh quang (PL) và phổ huỳnh quang tia X (XPS). Thông tin về sự thay thế của ion Fe3+ vào vị trí Bi3+ trong tinh thể Bi2WO6 đã được xác định. Sự thay thế của ion Fe3+ vào vị trí Bi3+ không làm thay đổi cấu trúc orthrombic của tinh thể Bi2WO6, tuy nhiên làm thay đổi độ rộng của vùng cấm quang và khả năng quang xúc tác trong vùng ánh sáng nhìn thấy của vật liệu. Mẫu Bi2WO6 pha tạp 1,5% Fe có khả năng quang xúc tác phân hủy 97% RhB trong 180' dưới tác dụng của ánh sáng trong vùng nhìn thấy. Sự tăng cường khả năng quang xúc tác của vật liệu Bi2WO6 pha tạp Fe được giải thích do sự suy giảm tốc độ tái hợp điện tử - lỗ trống.     

Toàn văn: PDF