Chi tiết về Tác giả

Phương, Nguyễn Thị Thu Giảng viên khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hồng Đức