S. 39 (2018)

KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ

Mục lục

Bài viết

PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH TRÌNH TỰ GEN RPOC1 TỪ LOÀI SÂM CAU ( GAERTN.) TẠI THANH HÓA Tóm tắt PDF
Lê Đình Chắc, Nguyễn Hoàng Yến
MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA HÀM SINH XÁC SUẤT Tóm tắt PDF
Phạm Thị Cúc, Phạm Văn Châu
MẠNG VÀ QUY HOẠCH MẠNG NỘI BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC Tóm tắt PDF
Hoàng Văn Dũng, Trần Minh Ngọc
ĐIỀU KHIỂN HỆ SỐ HẤP THỤ VÀ TÁN SẮC TRONG HỆ PHÂN TỬ KIM LOẠI KIỀM CẤU HÌNH CHỮ V Tóm tắt PDF
Nguyễn Tiến Dũng
DÁNG ĐIỆU TIỆM CẬN NGHIỆM CỦA MỘT LỚP PHƯƠNG TRÌNH KIỂU THỦY ĐỘNG LỰC HỌC NGẪU NHIÊN CÓ TRỄ Tóm tắt PDF
Nguyễn Tiến Đà
ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MAPLE ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP Tóm tắt PDF
Nguyễn Đình Định, Trịnh Thị Phú
ẢNH HƯỞNG CỦA KÍCH THƯỚC CỐT LIỆU LÊN CÁC TÍNH CHẤT CỦA BÊ TÔNG Tóm tắt PDF
Mai Thị Ngọc Hằng, Lê Thị Thanh Tâm, Mai Thị Hồng
CÁC ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA BÊ TÔNG BỊ XÂM THỰC BỞI MUỐI SUNPHAT Tóm tắt PDF
Mai Thị Ngọc Hằng, Lưu Đình Thi, Hà Văn Sơn
CÁC TRẠNG THÁI ĐAN RỐI TRONG BỘ GHÉP PHI TUYẾN KIỂU KERR ĐƯỢC BƠM TRÊN HAI MODE Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hồng
CẤU TRÚC CĂN CỦA IĐÊAN ĐƠN THỨC Tóm tắt PDF
Lê Quang Huy, Hoàng Thị Minh Nhàn
NGHIÊN CỨU THỜI GIAN SỐNG VẬN CHUYỂN VÀ THỜI GIAN SỐNG LƯỢNG TỬ TRONG MÔ HÌNH GIẾNG LƯỢNG TỬ PHA TẠP MỘT PHÍA Tóm tắt PDF
Ngọ Thị Lan, Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Văn Cần
TÍNH CHẤT TỪ NHIỆT CỦA HỆ VẬT LIỆU PEROVSKITE NỀN MANGAN La0,7A0,3MnO3 VỚI A LÀ Ca, Sr và Ba Tóm tắt PDF
Đinh Chí Linh, Lê Viết Báu, Trần Đăng Thành
NGHIÊN CỨU THỪA SỐ DẠNG CHẮN ĐỂ KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA PHA TẠP LÊN TÍNH CHẤT ĐIỆN TRONG GIẾNG LƯỢNG TỬ Tóm tắt PDF
Trần Mai Loan, Trần Thị Hải, Nguyễn Văn Cần
LUẬT MẠNH SỐ LỚN CHO CÁC PHẦN TỬ NGẪU NHIÊN ĐỘC LẬP ĐÔI MỘT TRONG KHÔNG GIAN BANACH Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Nga
ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ ION AL3+ VÀ ĐIỀU KIỆN CÔNG NGHỆ TỚI TÍNH CHẤT QUANG CỦA MÀNG SILICA-TITANIA PHA TẠP ION ER3+ ỨNG DỤNG TRONG QUANG DẪN SÓNG Tóm tắt PDF
Lương Thị Kim Phượng, Lê Thị Giang
THỰC NGHIỆM NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO GẠCH KHÔNG NUNG GEOPOLYMER TRO BAY Tóm tắt PDF
Lê Phương Thanh
NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG ĐỘNG LỰC PHÂN TỬ CẤU TRÚC NANO XỐP ZnO KÊNH RỖNG DẠNG LỤC GIÁC Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thảo
MÔ PHỎNG TỪ TRƯỜNG MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Văn, Đặng Việt Hùng