Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 1 (2015) Quan hệ lao động trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước hiện nay và nhiệm vụ của công đoàn cơ sở Tóm tắt   PDF
TS LÊ THANH HÀ
 
S. 12 (2018) Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về chăm lo nâng cao đời sống công nhân Tóm tắt   PDF
NGUYỄN HỮU TÀI, HỒ QUỐC PHÚ
 
S. 5 (2016) Quán triệt Nghị quyết 08/2011 của Bộ Chính trị về công tác thể dục thể thao, từng bước nâng cao chất lượng môn học GDTC tại trường Đại học Công đoàn Tóm tắt   PDF
ThS TÔ VIỆT CHÂU
 
S. 2 (2015) Quán triệt quan điểm của Karl Marx và Friedrich Engels về chính sách đối với lao động Tóm tắt   PDF
ThS PHẠM THỊ KIM XUYỄN
 
S. 8 (2017) Quán triệt tư tưởng của Ph.Ăng ghen vào phát huy vai trò của công đoàn trong xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước Tóm tắt   PDF
DƯƠNG VĂN SAO
 
S. 7 (2016) Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong điều kiện hiện nay Tóm tắt   PDF
NGUYỄN NGỌC CƯỜNG
 
S. 2 (2015) Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng giai cấp công nhân đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh CNH, HĐH, gắn với phát triển kinh tế tri thức Tóm tắt   PDF
PGS TS DƯƠNG VĂN SAO
 
S. 10 (2017) Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc Tóm tắt   PDF
DƯƠNG VĂN SAO
 
S. 3 (2016) Quản lý chất lượng đào tạo tiếng Anh tại trường Đại học Công đoàn Tóm tắt   PDF
ThS. NGUYỄN NGỌC LAN
 
S. 9 (2017) Quản lý cư trú và tiếp cận việc làm của người lao động ngoại tỉnh tại đô thị Tóm tắt   PDF
TRẦN NGUYỆT MINH THU
 
S. 3 (2016) Quản lý nhà nước về đình công tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư FDI ở vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ Tóm tắt   PDF
ThS. TRƯƠNG LINH THƯƠNG
 
S. 3 (2016) Quyền của phụ nữ theo công ước quốc tế CEDAW và pháp luật Việt Nam Tóm tắt   PDF
ThS BÙI THỊ BÍCH THUẬN
 
S. 6 (2016) Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn cho người lao động và vai trò của công đoàn Tóm tắt   PDF
TS. ĐẶNG QUANG ĐIỀU
 
S. 8 (2017) Sử dụng giá trị hợp lý trong kế toán Việt Nam - Một số bất cập cần được bổ sung hoàn thiện Tóm tắt   PDF
ĐINH THỊ MAI
 
S. 4 (2016) Sử dụng phương pháp vòng tròn học tập và tình huống trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn Tóm tắt   PDF
ThS BÙI THỊ BÍCH THUẬN
 
S. 9 (2017) Sự ra đời – hình thành khoa xã hội học trên thế giới và ở Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội hiện đại Tóm tắt   PDF
HOÀNG THỊ NGA
 
S. 10 (2017) Sự vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm cách mạng tháng mười Nga của Hồ Chí Minh Tóm tắt   PDF
BÙI THỊ BÍCH THUẬN
 
S. 9 (2017) Tác động của công nghệ sản xuất đồ gốm đến đời sống hộ gia đình Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ THÙY DUNG
 
S. 2 (2015) Tình hình lao động trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh Tóm tắt   PDF
ThS VI TIẾN CƯỜNG
 
S. 1 (2015) Tính bền vững của công nhân lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Tóm tắt   PDF
ThS NGUYỄN GIA LƯƠNG
 
S. 12 (2018) Tính nhân dân trong "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh Tóm tắt   PDF
NGUYỄN QUANG BÌNH
 
S. 12 (2018) Từ Quan điểm Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa lợi ích cá nhân và tập thể đến chống Chủ nghĩa cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII Tóm tắt   PDF
LÊ THỊ HỒNG NHIÊN
 
S. 8 (2017) Từ quan điểm Hồ Chí Minh đến quan điểm Đại hội XII của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân trong thời đại mới Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG
 
S. 6 (2016) Tự chủ về nghiên cứu khoa học trong các trường đại học Tóm tắt   PDF
ThS BÙI THỊ THU HÀ
 
S. 4 (2016) Tự hào về sự nghiệp đào tạo cán bộ công đoàn Tóm tắt   PDF
ĐAN TÂM Phương Thảo
 
101 - 125 trong số 198 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>