Chi tiết về Tác giả

LINH THƯƠNG, ThS. TRƯƠNG

  • S. 3 (2016) - KINH NGHIỆM - THỰC TIỄN
    Quản lý nhà nước về đình công tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư FDI ở vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ
    Tóm tắt  PDF