Chi tiết về Tác giả

KIM THANH, NGUYỄN

  • S. 8 (2017) - KINH NGHIỆM - THỰC TIỄN
    Những nhân tố tác động tới phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành Xây dựng
    Tóm tắt  PDF