Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, S. 13 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các yếu tố ảnh hưởng tới lao động di cư tự do trong nước

NGUYỄN THỊ HỒNG CẨM, NGUYỄN THU HỒNG

Tóm tắt


   Lao động di cư là hiện tượng di chuyển người lao động từ nơi này đến một nơi khác để làm việc và sinh sống. Lao động di cư là những người trong độ tuổi lao động có khả năng lao động di chuyển đến nơi làm việc mới, chuyển từ một môi trường sống hiện tại đến một môi trường sống hoàn toàn mới.    

Toàn văn: PDF