Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, S. 9 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cải cách hành chính cấp cơ sở hiện nay tại địa bàn phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

ĐỖ MINH HOÀNG

Tóm tắt


    Cải cách hành chính là quá trình làm cho bộ máy hành chính nhà nước phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội,đổi mới hệ thống chính trị, cải cách bộ máy hành chính nhà nước là sự nỗ lực có chủ định nhằm tạo ra những thay đổi cơ bản manglại giá trị, cơ chế và cách quản lý mới cho hệ thống hành chính nhà nước để nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý của nhà nước.Từ những kết quả nghiên cứu có thể giúp chúng ta thấy được lợi ích của công tác cải cách thủ tục hành chính tại cấp cơ sở và bổsung các thông tin quan trọng nhằm hoàn thiện, đẩy mạnh và tiếp tục công tác cải cách thủ tục hành chính.Thu thập những đóng góp,phản hồi từ người dân cũng như các cán bộ thực hiện công tác điều hành, quản lý và thực hiện các vấn đề liên quan tới thủ tục hànhchính để làm rõ được những mặt đã đạt được và những mặt còn hạn chế. Bài viết này là một nghiên cứu trường hợp về cải cách hànhchính cấp cơ sở tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội.    

Toàn văn: PDF