Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, S. 3 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chính phủ điện tử ở Việt Nam: cơ hội và thách thức trong thời kỳ hội nhập

ThS. NGUYỄN THANH BÌNH

Tóm tắt


     Bài viết đề cập và phân tích vấn đề Chính phủ điện tử ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Nêu một số thách thức và yêu cầu khi xây dựng Chính phủ điện tử ở Việt Nam.    

Toàn văn: PDF