Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, S. 3 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Lối sống của công nhân Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa nhìn từ tác động của mạng lưới xã hội

TS. ĐẶNG ÁNH TUYẾT

Tóm tắt


        Bài viết đề cập và phân tích những tác động của mạng lưới xã hội như: nhóm bạn bè, gia đình và đồng nghiệp đến việc hình thành lối sống của công nhân Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa nhìn từ tác động của mạng lưới xã hội.


Toàn văn: PDF