Chi tiết về Tác giả

Thuc, Nguyen Xuan Trường đại học bách khoa Tomsk - Liên Bang Nga