Liên hệ tạp chí

Đầu mối

Dr Abby Tan
Chief Editor
Universiti Brunei Darussalam
Điện thoại: +(673)2 463001 Ext 1361
Email: abby3951@gmail.com

Hỗ trợ

Sioux Cumming
Điện thoại: +44-1865-249909
Email: scumming@inasp.info